Humanitné Združenie "Ľudské srdce" | O nás
15284
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15284,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Humanitné združenie „Ľudské srdce“

Poslanie zariadenia

Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné, efektívne a adresné sociálne a opatrovateľské služby prijímateľom sociálnych služieb ( ďalej prijímateľ) na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd, podporovať sebestačnosť seniorov a umožniť im prežiť plnohodnotný, aktívny a dôstojný život minimálnym pocitom závislosti a s vedomím slobodného rozhodovania o rozsahu a spôsobu poskytovania sociálnej služby.

 

Vízia a ciele nášho zariadenia

 

Podmienky kvality

Predmet činnosti zariadenia

 

Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

 

V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa § 35:

 

a ) poskytuje:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie

 

b ) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c ) zabezpečuje záujmová činnosť,

d ) zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.

Neustále zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb0%
Poskytovať kvalitné sociálne služby0%
Poskytovať komplexnú starostlivosť formou celoročného pobytu0%
Napomáhať adaptácii prijímateľov na nové prostredie0%
Zachovávať kontakt s rodinou, blízkymi a komunitami0%
Podporovať prijímateľa k udržiavaniu sebestačnosti0%
Vytvárať príjemné domáce prostredie0%
Prijímateľov aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách0%
Zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov zariadenia0%
Dlhodobo modernizovať zariadenie0%
Rešpektovanie dôstojnosti a individuality

Zamestnanci v maximálne možnej miere rešpektujú uplatnenie vlastnej vôle a rozhodnutie prijímateľa. V každej situácii sa ku prijímateľovi sociálnej služby správajú s rešpektom a úctou. Poskytované služby sa poskytujú individuálne podľa individuálnych potrieb prijímateľa

Dodržiavanie ľudských práv prijímateľov sociálnej služby

Zamestnanci poskytujú služby prijímateľom tak, aby boli vždy zachované ich práva a ľudská dôstojnosť

Flexibilita

Služba sa prispôsobuje potrebám prijímateľa

Odbornosť zamestnancov

Zamestnanci sa priebežne vzdelávajú, zúčastňujú sa seminárov, konferencií a školení, ktoré sú zamerané na prácu v sociálnych službách

Podpora sebestačnosti

Pomoc vychádza z aktívneho prístupu zamestnancov tak, aby podporoval samostatnosť a nezávislosť prijímateľa a motivoval ho k prekonávaniu svojej nepriaznivej sociálnej situácie

Rešpektovanie zvyklostí, názorov a rituálov prijímateľa

Zariadenie vytvára podmienky, v ktorých sa prijímateľ sociálnej služby bude cítiť bezpečne, príjemne, ponúka prijímateľom takú istú kvalitu života, o akú sa snažíme my sami, vrátane citového zázemia